Gönüllü Üyelik Kayıt Aydınlatma Metni

RUNKARA Gönüllü Kayıt Aydınlatma Metni 

Çıktı için tıklayın

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi ve 24/3/2016 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, DAZ SPOR AKTİVİTELERİ VE ORGANIZASYONLARI ANONIM SIRKETI tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlar için Toplanacağı, İşleneceği ve Toplama Yöntemi
Kimlik (İsim soy isim, vatandaşlık, doğum tarihi, Cinsiyet, profil fotoğrafı), İletişim (Adres bilgisi, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası), Mesleki bilgiler (İcra ettiğiniz Mesleğiniz, Geçmiş koşu etkinliklerinde tecrübeniz ) şeklindeki kişisel verileriniz maraton etkinliğine kaydınızın yapılması ve maraton etkinliği kapsamında veri sorumlusu tarafından yapılacak olan veri işleme faaliyetleri icraası amacıyla  Kanunun 5. Maddesinin e fıkrasında yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve ç fıkrasında belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik olan ve olmayan yollarla işlenecektir.
2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Toplanacağı, İşleneceği ve Toplama Yöntemi
Sağlık Bilgileri (kan grubu bilgisi) maraton etkinliği kapsamında olası sağlık sorunlarının önlenmesi ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerinin sağlanması amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Verileriniz tabloda belirtilen Veri Aktarım Alıcı Gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılacaktır.

Kişisel Veri Alıcı GruplarıAktarım AmacıHukuki Sebep
HissedarlarMaraton etkinliğinin organizasyonunun sağlanması amacıyla ve organizasyonel sürecin yürütülmesi amacıylaAçık Rıza
İş OrtaklarıMaraton etkinliğinin organizasyonunun sağlanması amacıyla ve organizasyonel sürecin yürütülmesi amacıylaAçık Rıza
İştirakler ve bağlı ortaklıklarMaraton etkinliğinin organizasyonunun sağlanması amacıyla ve organizasyonel sürecin yürütülmesi amacıylaAçık Rıza
TedarikçilerMaraton etkinliğinin organizasyonunun sağlanması amacıyla ve organizasyonel sürecin yürütülmesi amacıylaAçık Rıza
TedarikçilerMaraton etkinliğinin organizasyonunun sağlanması amacıyla ve organizasyonel sürecin yürütülmesi amacıylaAçık Rıza
Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıKurumların talebi olması ve kanunlarda öngörülmesi hallerinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına   aktarılacaktır.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

4. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Kişisel verileriniz, hizmet aldığımız tedarikçilerimizin hizmetlerinin yurtdışında bulunması sebebiyle açık rızanıza dayanarak, sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılacaktır.
5. Haklarınız
Kanunun 11. Maddesinde belirtildiği üzere, şu haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin yok edilmesini veya anonim hâle getirilirmesini isteme.
6.Başvuru
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında başvurularınızı , Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen mail üzerinden veri sorumlusuna aşağıdaki belirtilen adreslerden ulaştırabilirsiniz:

……………………………………………
İlgili Kişinin
Adres:
Adı Soyadı:
Telefon :
T.C.K.N.:
E-Posta:
İmzası: